Medezeggenschap

Het Trinitas College heeft een Medezeggenschapsraad (MR) die bestaat uit 16 leden:
personeelsleden (personeelsgeleding), leden die vanuit de beide oudervereningen worden afgevaardigd (oudergeleding) en leden die door de leerlingen gekozen worden (leerlinggeleding).

Overzicht leden van de MR (schooljaar 2018-2019)

Han Fortmann
personeelsgeleding
Bart Kubin, docent - secretaris: b.kubin@trinitascollege.nl
Ira Locatelli, docent
Nicky van Leeuwen, docent
Nico Tamis, hoofd conciërge

leerlinggeleding
Suzan Ros
Chaira Stins
Fabiënne Wijman

oudergeleding
Jim Mollet
Rob Tavenier

Johannes Bosco
personeelsgeleding
René Camp, docent - voorzitter
Erik Kaan, docent
Peter van der Hulst, docent
Carolien Blokdijk, medewerkster administratie

leerlinggeleding
vacature

oudergeleding
Ad de Jong
Tamira van der Ven

De taken en bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in het Reglement Medezeggenschapsraad.
De werkwijze van de MR is vastgelegd in de statuten.
De MR vat aan het eind van een schooljaar haar werkzaamheden samen in het jaarverslag.
Klik hier voor meer informatie over de Wet op de Medezeggenschap.