Ouderbijdrage

Onze school ontvangt voor het reguliere onderwijsprogramma geld van het ministerie van OCW. Hieruit worden alle ‘gewone’ schoolkosten betaald: de salarissen van het personeel, de inrichting van de school (meubilair, computers, installaties), de schoolboeken, het onderhoud van het gebouw, de schoonmaak, enz.
Voor de extra schoolactiviteiten die buiten het normale onderwijsprogramma vallen, maar wel een belangrijke bijdrage leveren aan de persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling van leerlingen, ontvangen we geen overheidsbijdrage.
Voor de financiering van deze activiteiten wordt in de vorm van een ouderbijdrage een beroep op de ouders* gedaan.
De ouderbijdrage heeft een vrijwillig karakter, maar is niet vrijblijvend. Dat wil zeggen dat ouders zelf mogen beslissen of zij deze bijdrage betalen. De consequentie van het niet-betalen van de ouderbijdrage is vanzelfsprekend dat aan de extra schoolactiviteiten dan ook niet meegedaan kan worden.

Wat wordt er bekostigd uit de ouderbijdrage?

Dit betreft o.a. de volgende zaken:
• kennismakingsdagen • sinterklaas- en Kerstviering • klassenactiviteit Johannes Bosco
• excursies/projecten • oudervereniging • werkweken/uitwisselingen • sportdagen/toernooien • collectieve ongevallenverzekering  • kosten cultuurkaart

De hoogte van de ouderbijdrage voor het schooljaar 2019-2020 is voor het Han Fortmann vastgesteld op
€ 120,- (excl. klassenactiviteit) en voor de Johannes Bosco op € 115,- (incl. klassenactiviteit). Als de factuur wordt betaald binnen 30 dagen na verzenddatum wordt een korting verleend van € 5,- per kind.
De vaststelling van de jaarlijkse ouderbijdrage en de bestemming ervan gebeurt altijd met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad.

Wij gaan ervan uit dat alle leerlingen aan alle activiteiten zullen deelnemen en van alle voorzieningen gebruik maken. Indien u desalniettemin niet kunt instemmen met het deelnemen aan bepaalde activiteiten/voorzieningen, dan kunt u ons dit schriftelijk laten weten. Het (gedeeltelijk) niet betalen van de ouderbijdrage impliceert ook dat de leerling niet aan deze activiteiten kan deelnemen of van de voorzieningen gebruik kan maken.

Betaling ouderbijdrage
Het Trinitas College maakt gebruik van het betalingssysteem WIS Collect voor de ouderbijdrage en overige kosten. In oktober krijgen de ouders van het Trinitas College een mail met een link naar een digitale factuur. Deze factuur kunt u betalen via iDeal of een eigen overboeking. De link zal worden verstuurd naar het e-mailadres van ouder/verzorger, die zorgdraagt voor de financiën.
Voor vragen kunt u mailen naar ouderbijdrage@trinitascollege.nl

In principe zijn er voor ouders - naast het betalen van de ouderbijdrage - geen extra kosten tijdens een schooljaar. Er is op dit uitgangspunt een aantal uitzonderingen, hiervoor verwijzen wij naar de locatiepagina's Schoolkosten Han Fortmann en Schoolkosten Johannes Bosco.
De ouders van de nieuwe brugklasleerlingen ontvangen in april een brief met informatie over de ouderbijdrage voor het komende schooljaar. Daarnaast ontvangen zij informatie over de mogelijkheden om via school een notebook aan te schaffen. Klik hier voor informatie over de notebooks in de brugklas.

Financiële tegemoetkoming ouderbijdrage

In een aantal gemeentes kunnen ouders, onder bepaalde voorwaarden, in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming van de ouderbijdrage. Per gemeente wordt per schooljaar bekeken of de tegemoetkoming in dezelfde vorm blijft bestaan. Informeer hiervoor bij uw gemeente.
Voor de gemeentes Heerhugowaard en Langedijk voert Haltewerk voor het schooljaar 2018-2019 deze regeling uit. De regeling is gekoppeld aan de HuygenPas en de MeedoenPas. Ouders/verzorgers die in het bezit zijn van deze Pas komen voor een vergoeding in aanmerking en kunnen dit kenbaar maken bij de financiële administratie van de locatie waar hun kind op school zit.

Voor vragen over deze regeling kan contact opgenomen worden met Haltewerk. Meer informatie is te vinden op de website:http://www.haltewerk.nl/laag-inkomen/tegemoetkomingen/kortingspassen

Voor ouders/verzorgers die bij hun gemeente niet in aanmerking komen voor financiële tegemoetkoming, maar toch stuiten op financiële problemen bij de betaling van de ouderbijdrage, biedt het Trinitas College de volgende mogelijkheden:
1. het aanvragen van een betalingsregeling om de betaling te kunnen spreiden
2. het aanvragen van een (gedeeltelijke) kwijtschelding wegens financiële redenen of als de leerling om gezondheidsredenen niet aan alle activiteiten kan deelnemen. Deze aanvragen dienen, onderbouwd met bewijsstukken (bijvoorbeeld Belastingaangifte, loonstroken of uitkeringsstroken), vóór 1 november van het betreffende schooljaar te worden gedaan en kunnen gericht worden aan:
Trinitas College, t.a.v. de voorzitter raad van bestuur, Postbus 73, 1700 AB Heerhugowaard.

Een tegemoetkoming voor ouders van leerlingen jonger dan 18 jaar in het regulier onderwijs vindt plaats via het kindgebonden budget van de belastingdienst. Dit hoeven de ouders in de meeste gevallen niet aan te vragen. Zij krijgen het automatisch van de belastingdienst. Voor vragen over het kindgebonden budget kunt u terecht op www.toeslagen.nl.

Leerlingen van 18 jaar en ouder kunnen eveneens een tegemoetkoming in studiekosten aanvragen. De leeftijd op de eerste dag van een kwartaal is hierbij maatgevend. Meer informatie kunt u vinden op www.duo.nl.

 

*overal waar 'ouders' staat, kan ook 'ouder' of 'verzorger(s)' gelezen worden