Passend onderwijs

Passend onderwijs houdt in dat elke leerling het onderwijs en de ondersteuning krijgt waar hij/zij recht op heeft. De kern is sneller en effectiever handelen als een leerling extra ondersteuningsbehoeften heeft. Het accent komt te liggen op wat een leerling wél kan. Wat kan de leerling leren en welke ondersteuning is daarbij nodig?

De schoolbesturen/scholen hebben de zorgplicht om alle leerlingen een zo goed mogelijke plaats in het onderwijs te bieden. De zorgplicht verplicht schoolbesturen tot het bieden van passend onderwijs voor alle leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften die op de school worden aangemeld of al staan ingeschreven. Heeft uw kind meer ondersteuning nodig dan het Trinitas College kan bieden? Dan kunnen we samen met u een aanvraag doen bij het samenwerkingsverband vo/vso Noord-Kennemerland. Het Trinitas College is onderdeel van dit samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband helpt bij het zoeken naar de beste oplossing voor kinderen.

Als de school de gevraagde ondersteuning niet kan bieden, wordt uitgezocht welke school binnen het samenwerkingsverband dat wel kan. Het samenwerkingsverband bestaat uit negen schoolbesturen en biedt zo’n 15.000 kinderen passend onderwijs. Passend onderwijs betekent dat ieder kind recht heeft op een passende plek op school en de ondersteuning die hij of zij nodig heeft. Samen zorgen we ervoor dat alle kinderen in het voortgezet onderwijs in Noord-Kennemerland toewerken naar een diploma, een baan of een andere passende plek in de maatschappij.
Wilt u meer lezen over het samenwerkingsverband? Kijk dan op www.swvnk.nl. Wilt u een vraag stellen aan het samenwerkingsverband? Bel dan naar (072) 79 20 100.

In het schoolondersteuningsprofiel legt de school (formeel het schoolbestuur) eenmaal per vier jaar vast welke begeleiding en ondersteuning de school kan bieden. Het schoolondersteuningsprofiel en meer informatie over leerlingbegeleiding is te vinden op de locatiepagina's van Han Fortmann en Johannes Bosco.