Schoolkosten Han Fortmann

De hoogte van de ouderbijdrage voor het schooljaar 2018-2019 is voor het Han Fortmann vastgesteld op
€ 120,- (excl. klassenactiviteit). Indien betaald wordt vóór 1 november 2018 wordt een reductie verleend van € 5,- per leerling.
De vaststelling van de jaarlijkse ouderbijdrage en de bestemming ervan gebeurt altijd met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad.
Het Trinitas College maakt gebruik van het betalingssysteem WIS Collect. Voor alle te betalen bedragen ontvangt u een mail met een link naar een digitale factuur.

In principe zijn er voor ouders - naast de ouderbijdrage - geen extra kosten tijdens een schooljaar.
Er zijn op dit uitgangspunt een aantal uitzonderingen:

 • Voor het Han Fortmann is besloten om de klassenactiviteit met de mentor buiten de ouderbijdrage te houden. Dit kan betekenen dat er in de loop van het jaar voor een klassenactiviteit een bedrag van maximaal
  € 20,- gevraagd wordt;
 • kosten voor woordenboeken, atlas en de rekenmachine vallen buiten het ‘gratis leermiddelenbeleid’ en worden ook niet uit de ouderbijdrage betaald;
 • ook gymkleding, gebruiksmateriaal (schriften, pennen, enz.) moeten voor eigen rekening gekocht worden;
 • onvoorziene omstandigheden kunnen het noodzakelijk maken aan ouders een extra bijdrage te vragen als de reële uitgaven hoger uitvallen dan de begrote; gelukkig komt dit zeer sporadisch voor;
 • Voor ouders van de leerlingen van de tto-klassen wordt gedurende de zesjarige opleiding een extra bijdrage van
  € 350,- per jaar gevraagd voor een aantal specifieke onderwijsactiviteiten. In de onderbouw wordt van dit bedrag jaarlijks € 160,- gespaard voor een reis naar Engeland in de derde klas. In de bovenbouw wordt de bijdrage gereserveerd voor het afleggen van het IB-examen;
 • In de bovenbouw bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan extra cursussen (DELF, Cambridge, Goethe, elementair boekhouden). Deze cursussen brengen extra kosten met zich mee. Ook het vak CKV kan mogelijk extra kosten met zich mee brengen;
 • Leerlingen van het gymnasium krijgen in het vierde leerjaar gelegenheid deel te nemen aan een reis naar Griekenland. De kosten voor deze reis bedragen ca. € 900,-. Voor leerlingen/ouders bestaat de mogelijkheid vanaf het tweede leerjaar door middel van maandelijkse incasso's voor de reissom te sparen;
 • Deelname aan een reis naar het buitenland, bijvoorbeeld de Ravensbrückreis is geheel vrijblijvend. Er kan wel een bijdrage in de kosten worden gevraagd;
 • Klik hier voor meer informatie over de ouderbijdrage.
 • Met ingang van schooljaar 2017-2018 geldt voor de nieuwe brugklasleerlingen, dat zij in het bezit dienen te zijn van een notebook. Dit notebook kan via school worden aangeschaft. Klik hier voor meer informatie.