Leerlingbegeleiding

We besteden veel aandacht aan de individuele begeleiding van leerlingen. Zo zorgen we ervoor dat de schoolloopbaan van elke leerling zo soepel en prettig mogelijk verloopt. De kleinschaligheid binnen het gebouw en het werken in kleinere teams zorgen ervoor dat iedere leerling gezien en gekend wordt. Begeleiding vindt onder andere plaats via mentoruren, studiebegeleiding en huiswerkbegeleiding. Uiteraard is er extra aandacht voor leerlingen die onverhoopt wat achterstand bij het leren oplopen. Remediale hulp of ondersteuning van het zorgteam bieden in zulke gevallen uitkomst. De steun van de ouders is voor ons bij alle begeleiding uitermate belangrijk; samen bereiken we veel meer.

Mentoraat
Centraal in de begeleiding van de leerlingen staat de mentor, die de zorg voor de leerling voor zijn rekening neemt. De mentor houdt de studieresultaten van zijn leerlingen bij en is voor de leerling en zijn ouders het eerste aanspreekpunt. Elke klas heeft een ingeroosterd mentoruur. Er is een mentorprogramma met de gehele klas en de mentor voert individuele gesprekken met de leerlingen. Ouders worden zoveel mogelijk bij de begeleiding betrokken. Dat kan door een telefoontje of een mailtje, of als dat prettiger is met een gesprekje op school.

Studiebegeleiding
Als een leerling een leerachterstand heeft opgelopen of een deel van de stof niet begrijpt of niet weet hoe hij een bepaald onderwerp moet aanpakken, gaat hij in gesprek met de docent. Samen maken ze afspraken voor extra begeleiding. Daarnaast bieden we voor leerlingen in de onderbouw extra studiebegeleiding aan.

Dyslexiebegeleiding
Op de Johannes Bosco krijgen leerlingen met een dyslexieverklaring een faciliteitenkaart (met o.a. extra tijd bij proefwerken, rekening houden met spel fouten). Daarnaast kunnen leerlingen gebruik maken van het programma Sprint Plus als ICT-hulpmiddel, en kan de leerling zich opgeven voor extra begeleiding van één van de dyslexie begeleiders.

Zelfvertrouwen
Leerlingen bij wie schoolprestaties negatief beïnvloed worden door gebrek aan zelfvertrouwen of leerlingen die in de examenklas veel last van examenvrees hebben, krijgen extra begeleiding van getrainde docenten d.m.v. faalangstverminderingstraining.

Leefstijl
Leefstijl is een programma, waardoor leerlingen zich beter bewust worden van waarden en normen. Tijdens de Leefstijllessen worden samen met klasgenoten activiteiten en opdrachten gedaan, die het besef van “goed met elkaar omgaan” versterken. Voor het optimaal functioneren van leerlingen en het ontwikkelen van hun talenten zijn competenties als zelfvertrouwen, doordachte beslissingen nemen, luisteren, je gevoelens uiten en rekening met elkaar houden onmisbaar. Leefstijl is een studieprogramma dat niet alleen de emotionele intelligentie stimuleert maar, doordat leerlingen beter in hun vel komen te zitten, ook de leerprestaties verbeteren. Leefstijl staat op het lesprogramma in de onderbouw.

Extra begeleiding
Er zijn altijd leerlingen die speciale zorg nodig hebben. De zorgcoördinator geeft die zorg niet zelf, maar begeleidt de leerlingen wel naar de best passende zorg. Zij coördineert de zorgactiviteiten rondom de leerlingen. Over bijzondere probleemsituaties van leerlingen wordt overleg gevoerd in het zorgadviesteam, dat bestaat uit de zorgcoördinator, de orthopedagoog, de counselor, de schoolarts, de leerplichtambtenaar en een medewerker van Bureau Jeugdzorg. Zij adviseren op welke wijze de leerling het beste ondersteund kan worden om zo goed mogelijk het onderwijs te kunnen blijven volgen. De counselor zorgt voor de begeleiding van leerlingen met problemen, die van meer persoonlijke aard zijn. Onze orthopedagoog begeleidt leerlingen met leermoeilijkheden.

Een overzicht van alle vormen van begeleiding kunt u vinden op de ondersteuningskaart.

De wet Passend Onderwijs schrijft voor dat elke school over een schoolondersteuningsprofiel beschikt. Daarin legt de school (schoolbestuur) eenmaal per vier jaar vast welke begeleiding en ondersteuning de school kan bieden. Klik hier voor de pagina van het Trinitas College met meer informatie over passend onderwijs. Klik hier voor het schoolondersteuningsprofiel van het Trinitas College.

Taal en Rekenen
Taal en rekenen zijn binnen het onderwijs in heel Nederland als speerpunt benoemd. Met ingang van het schooljaar 2013-2014 maken deze domeinen onderdeel uit van het examen in leerjaar 4. We zijn in de onderbouw gestart met specifieke aandacht voor deze onderdelen. Aan het begin van het schooljaar worden alle brugklasleerlingen getoetst op hun reken- en taalvaardigheid. Leerlingen die op reken- en of taalvaardigheden in hun ontwikkeling achterlopen, worden hierin extra begeleid.
In leerjaar 3 staat dit schooljaar de landelijke rekentoets op het programma. Leerlingen die de toets niet halen kunnen in leerjaar 4 herkansen.
Op www.taalenrekenen.nl is meer informatie te vinden.

Zorgcoördinator

mw A. (Agaath) Kooi-Nijman
a.kooi@trinitascollege.nl