Oudervereniging Johannes Bosco

Doelstellingen en werkwijze:
Alle ouders van de leerlingen van de Johannes Bosco zijn automatisch vertegenwoordigd in de Oudervereniging Johannes Bosco. Deze behartigt de belangen van leerlingen en hun ouders, en bevordert de betrokkenheid van ouders bij de school.

Waar houdt de Oudervereniging Johannes Bosco zich mee bezig? Er wordt een aantal malen vergaderd gedurende een schooljaar. Tijdens deze openbare vergaderingen wordt een aantal vaste onderwerpen besproken, zoals informatie vanuit het docententeam, de medezeggenschapsraad, ingekomen post en het attentiefonds (een soort 'lief en leed' attentie voor betrokkenen). Ook wordt tijdens een aantal vergaderingen gediscussieerd over een themapunt. Ook beheert de Oudervereniging Johannes Bosco een deel van de ouderbijdrage. Hiervan reserveren wij een deel voor de Leerlingenraad. Ook de schoolherinnering voor de examenleerlingen wordt hiervan aangeschaft en een kleine attentie voor alle leden van het koor tijdens de jaarlijkse kerstviering.

Bestuursleden
De Oudervereniging Johannes Bosco bestaat momenteel uit 10 bestuursleden en 1 vertegenwoordiger van het schoolbestuur. Een verbintenis met de oudervereniging wordt aangegaan voor de periode dat een kind van de ouder op school zit. Bij het verlaten van de school door het laatste kind komt het lidmaatschap automatisch te vervallen.

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Leden
Ad de Jong (MR lid)

 
Claudia Schaap

 
Yolanda van Langen

 
Natalie van Wanrooij
Tamira van de Ven (MR lid)
Annemiek Appelman
  
Rekeningnummer:
Rabobank: NL54RABO0326915176
Kamer van Koophandel: 40636088
 


Wanneer u interesse heeft om zich bij ons te voegen of u heeft vragen:
ouderverenigingjohannesbosco@trinitascollege.nl

Oproep nieuwe leden ouderraad! Klik hier voor mee informatie